Ochrana osobných údajov - informácie

Desatoro o Vašich osobných údajoch:

 1. Osobný údaj je čokoľvek, na základe čoho, Vás môže ktokoľvek identifikovať.
 2. My sme správcovia, ktorí niekedy využívajú ku spracúvaniu osobných údajov spracovateľov a Vy ste subjekt údajov.
 3. Vaše osobné údaje starostlivo chránime a používame ich iba k tomu, k čomu máme oprávnenie alebo Váš súhlas.
 4. Nie vždy je potreba ku spracovaniu Vašich osobných údajov Váš súhlas.
 5. Neustále pracujeme na zdokonaľovaní procesov, technických a organizačných opatreniach, ktoré majú za úlohu Vaše osobné údaje chrániť.
 6. Starostlivo vyberáme, preverujeme a zmluvne zaisťujeme dodávateľov, ktorým Vaše osobné údaje predávame.
 7. Pokiaľ si podáte žiadosť, máte právo vedieť, aké osobné údaje o Vás spracúvame, prečo ich spracúvame a pokiaľ tak robíme bez oprávnenia alebo Vášho súhlasu, máte právo na výmaz, opravu alebo obmedzenie týchto údajov.
 8. O spracúvaní osobných údajov vedieme záznamy.
 9. Posudzujeme vplyvy a riziká spracúvaní Vašich osobných údajov.
 10. O všetkom okolo Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame sa môžete informovať na kvetoslav.fosnar@gmail.com


Úvodné informácie

Dňa 25. mája 2018 nadobúda účinnosť zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý vznikol s cieľom zosúladenia vnútroštátneho práva s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“ alebo len „GDPR“). V súlade s ustanovením článku 13 a nasledujúceho všeobecného nariadenia o ochrane údajov Vám ako tzv. dotknutým osobám poskytujeme nasledujúce informácie.
Tento dokument slúži k Vášmu riadnemu informovaniu o rozsahu, účelu, dobe spracúvania osobných údajov a k poučeniu o Vašich právach v súvislosti s ich ochranou.


Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť ESPRESSO U KVETA, IČO: 17738466, adresa: Zemianské II, č. d. 163/16, Vysoká pri Morave, 90066. Adresa prevádzky: Predstaničné Nám. 3, 811 04 Bratislava (ďalej len „Spoločnosť“).


Čo všetko patrí medzi osobné údaje?

Osobnými údajmi sú všetky informácie vzťahujúce sa k identifikované či identifikovateľné fyzickej osobe na základe ktorých možno konkrétnu fyzickú osobu priamo či nepriamo identifikovať (ďalej len „dotknutá osoba“). Medzi osobné údaje tak patri široká škála informácií, ako je napríklad meno, pohlavie, vek a dátum narodenia, osobný stav, fotografie, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mail, údaje o zdravotnej poisťovni, štátne občianstvo, údaje o zdravotnom stavu, podpis, IP adresa a mnoho ďalších.


Na akom základe možeme spracúvať Vaše osobné údaje?

Spracúvanie je zákonné, iba vtedy a iba v takom rozsahu, keď je splnená najmenej jedna z týchto podmienok:

 1. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
 2. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
 3. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti;
 4. spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
 5. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 6. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

Aký je účel spracúvania osobných údajov, aké osobné údaje spracúvame, na akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje?

Spoločnosť ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje nasledovným spôsobom/ na nasledovné účely:

 1. E- mailová rezervácia
  Vaše osobné údaje sú získané priamo od Vás v rozsahu, ktorý je nevyhnutný k tomu, aby mohla byť vaša e-mailová rezervácia zadaná do interného rezervačného systému Spoločnosti.
  Právny základ: plnenie zmluvy.

  Doba uchovávania: do ukončenia pobytu.
 2. Rezervácia ubytovania akoukoľvek z elektronických foriem
  Vaše osobné údaje sú získané priamo od Vás v rozsahu, ktorý je nevyhnutný k tomu, aby sme Vám Vami vybraný spôsob ubytovania vedeli zarezervovať.
  Právny základ: plnenie zmluvy.

  Doba uchovávania: do ukončenia pobytu.
 3. Obchodná komunikácia
  Účelom spracúvania je príprava a realizácia obchodných aktivít prevádzkovateľa.

  Právny základ: Oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom spočívajúci v práve podnikať v rozsahu predmetov činnosti zapísaných vo výpise z príslušného registra.

  Doba uchovávania: je podmienená prípravou a trvaním obchodnoprávneho vzťahu, ako aj uplynutím premlčacej doby.
 4. Správa registratúry, vybavovanie agendy oznamovateľov protispoločenskej činnosti
  Účelom spracúvania je plnenie zákonných povinností a to najmä vyplývajúcich zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Právny základ: plnenie zákonnej povinnosti
  Doba uchovávania: je stanovená osobitnými predpismi
 5. Evidencia práv dotknutých osôb
  Účelom spracúvania ako právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti Spoločnosti.
  Doba uchovávania: 2 roky odo dňa vybavenia žiadosti dotknutej osoby.
 6. Návšteva webovej stránky
  Účelom spracúvania je Vaša návšteva sociálnych sietí, na ktorých má Spoločnosť vytvorený svoj profil. O spracúvanie sa riadi samostatnými podmienkami pre ochranu Vášho súkromia, ktoré sú zverejnené na sociálnych sieťach.

  Právny základ: dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas (interakcia s pluginom) alebo aktívnym konaním (zapojením sa do súťaže)
  Doba uchovávania: podľa druhu.
 7. Súdne spory
  Účelom spracúvania ako aj oprávneným záujmom je preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov Spoločnosti.
  Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa pri plnení právnych nárokov.

  Doba uchovávania: do právoplatného skončenia danej veci

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu. V zmysle § 10 zákona č. 18/2018 Z. z. sa uplatňuje zásada minimalizácie uchovávania údajov o dotknutej osobe na dobu nevyhnutnú k účelu pre ktoré sa osobné údaje požadujú.


Komu spoločnosť posyktuje Vaše osobné údaje?

Spoločnosť poskytuje Vaše osobné údaje nasledovným osobám: účtovník Spoločnosti (vrátane externých), orgány štátnej a verejnej správy, samosprávy, správca webovej stránky Spoločnosti, audítor, advokát, spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológii, poskytovatelia informačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk, v odôvodnených prípadoch súdy a orgány činné v trestnom konaní.


Používame automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje nie sú vo všeobecnosti spracúvané výlučne automatizovaným spôsobom, ale vždy sa na ich spracúvaní podieľa aj náš vyškolený a poučený zamestnanec, prípadne externá osoba.


Čo by ste mali vedieť?

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané automatizovane v elektronickej forme a aj manuálne pracovníkmi Spoločnosti, a to podľa druhu služby alebo produktu. Osobné údaje posúvame tretím osobám len vo výnimočných prípadoch a to iba vo chvíli, keď ide o oprávnený záujem Spoločnosti.


Viete, na čo všetko máte právo?

Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o poskytnutie informácie o spracovávaní svojich osobných údajov (čl. 15 GDPR). Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré so ho týkajú. S prihliadnutím k účelu spracovanie má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia (čl. 16 GDPR). Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú, a prevádzkovateľ má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, v prípade že je daný niektorý z dôvodov stanovený všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (čl. 17 GDPR). Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracovanie osobných údajov, v prípadoch stanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (čl. 18 GDPR). Dotknutá osoba má právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré so ho týkajú, pokiaľ prevádzkovateľ spracúva osobné údaje z nasledujúcich dôvodov:

 1. spracúvanie je nevyhnutné pre splnenie úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je poverený prevádzkovateľ,
 2. spracúvanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,
 3. pre účely priameho marketingu,
 4. pre účely vedeckého či historického výskumu alebo pre štatistické účely (čl. 21 GDPR).

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré so ho týkajú, ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi , bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému tieto osobné údaje poskytol, bránil, a to v prípadoch stanovených všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (čl. 20 GDPR). Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase so spracúvaním osobných údajov poskytnutým dotknutou osobou, má táto právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu právnych predpisov v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.V Bratislave, dňa 26. mája 2018